Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Une Suljić, mr.ph.

0101- 87/18

10.01.2018.godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije.

Student trećeg ciklusa studja – doktorskog studija Una Suljić, mr.ph., prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom „Uticaj konvencionalne terapije i metaboličke terapije na poboljšanje kvaliteta života kod pacijenata sa ishemijskom bolesti srca“ dana 18.01.2018.godine sa početkom u 15:00 sati u prostorijama Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu,   soba br.14 (prizemlje).

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije će se održati pred Komisijom za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof.dr. Besim Prnjavorac, vanredni profesor, predsjednik komisije
  2. Prof.dr. Mirza Dilić, redovni profesor, mentor i član komisije
  3. Prof.dr. Armin Škrbo, redovni profesor, član komisije
  4. Prof.dr. Fahir Bečić, vanredni profesor, član komisije
  5. Doc.dr. Maja Malenica, docent, član komisije

Obavještenje o prezentaciji oglašava se na oglasnoj ploči i internet stranici Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

 

                                                                                                              SEKRETARIJAT