Obavještenje o terminu odbrane doktorske disertacije kandidata Une Suljić, mr.ph.

 

 

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJUJE

održavanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata UNE SULJIĆ, mr.ph. pod nazivom: „UTICAJ KONVENCIONALNE TERAPIJE I METABOLIČKE TERAPIJE NA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA KOD PACIJENATA SA ISHEMIJSKOM BOLESTI SRCA“.

dana 18.07.2018. godine u 10.30 sati u Sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 8, u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 12.07.2018.godine

PREDSJEDNIK NASTAVNO-NAUČNOG VIJEĆA
Prof.dr. Fahir Bečić